Reglement Beddenrace en optocht

Reglement Beddenrace 

01. Startvolgorde wordt door loting bepaald

02. Nummers ophalen carnavalszaterdag tussen 14.00 – 15.00 uur bij De Gouden Leeuw

03. Bedden dienen een half uur voor aanvang ter keuring aangeboden te worden bij de vakjury

04. Het bed dient stevig te zijn met minimaal 3 wielen die de grond raken

05. Afmetingen bed maximaal: 2,5m hoog; 2,5m lang; 1,5m breed

06. Verboden te steppen

07. Deelname vanaf het jaar dat je 15 wordt

08. Duwer blijft duwer van de ligger en ligger blijft ligger van de duwer

09. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury

10. Helm verplicht voor de ligger

 

 

Reglement optocht

 Carnavalsvereniging De Knoepers heeft vergunning gekregen een optocht in Sambeek te houden onder bepaalde voorwaarden.

Alle aan de optocht deelnemende voertuigen en aanhangers dienen:

1.    a.  te voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de wet gesteld zijn;

     b.  door eigenaar/houder W.A. verzekerd te zijn. Het kan wenselijk zijn vooraf even bij de

          verzekeringsmaatschappij te informeren.

     c.  tijdens de optocht bestuurd te worden door daartoe bevoegde personen van 18 jaar en ouder.

2.  Het rijden met carnavalswagens dient beperkt te blijven tot 1 uur voor het tijdstip van opstellen en

     1 uur na het tijdstip van ontbinding. Het vervoer van personen in aanhangers achter een

     motorvoertuig is uitsluitend toegestaan vanaf de start/-opstellingsplaats van de optocht tot de

     plaats waar de optocht zal eindigen. Het vervoer van de personen in of op aanhangers

     voorafgaande en na afloop van de optocht is niet toegestaan.

3.    Het bestuur moet erop toezien dat bestuurders/leiders voor hun taak bekwaam zijn; eventueel

     beschonken of anderszins onbekwame bestuurders/leiders moeten terstond van hun taak

                 worden ontheven.

4.  Het bestuur moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan

     derden.

5. Eventuele aanwijzingen van politie of brandweer moeten stipt en direct worden opgevolgd.

6. Het bestuur geeft ieder te kennen dat verspreiden van hooi, stro, voedergewassen of rommel

     verboden is tijdens de optocht. Er volgt onherroepelijk diskwalificatie.

7.  Het bestuur verzoekt iedere deelnemer de optocht tot een muzikale te maken. Gebruik van

     muziekinstallaties en/of instrumenten kan het geheel flink opfleuren. Wel graag carnavalsmuziek!

8.  Op iedere voertuigcombinatie dient een poederblusser met een inhoud van ten minste 6 kg. aanwezig te zijn.

9.  De aanhangwagen, waarop tijdens de optocht personen worden vervoerd, dient zodanig te zijn

     geconstrueerd opdat voorkomen wordt dat personen ervan af kunnen vallen. Het voertuig dat de

     aanhanger voorttrekt mag tijdens de optocht geen hogere snelheid bereiken dan 30 km/h.

10.     Toegestane afmetingen van voertuigen (Wegenwetverkeerswetgeving):

     -    zij morgen niet hoger zijn dan 4 meter, de lading meegerekend

     -    zij mogen niet breder zijn dan 2,55 meter, de lading meegerekend

     -    motorvoertuigen, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder

          daaronder niet begrepen, mogen al dan niet met aanhangers niet langer zijn dan 12 meter

     -    de zijkanten van de wagen mag op geen geringere hoogte dan 30 cm boven het wegdek zijn

          gebouwd

     -    bij slecht zicht dient het voertuig aan de voor- en achterzijde van voor- en achterlichtverlichting

          te zijn voorzien.

 

Het bestuur hoopt dat iedere deelnemer zich aan dit reglement zal houden, zodat alle Sambeekse Knoepers naderhand kunnen terugzien op een prachtige, goed georganiseerde en geslaagde optocht.

 

Tot slot draagt het bestuur van carnavalsvereniging De Knoepers geen enkele verantwoording ten aanzien van vermissing, ongelukken en vernielingen gedurende het gehele carnavalsseizoen, dus ook niet tijdens de optocht.

 

Wij wensen elke Knoeper en Knoeperin heel veel plezier en een heel geslaagd carnavalsseizoen toe.

Het opgavestrookje vindt u aan de achterzijde!

 

Het Bestuur van De Knoepers