Carnavalsvereniging De Knoepers

Aan alle leden, 

Op dinsdag 22 oktober a.s. houdt CV De Knoepers weer haar algemene ledenvergadering.
 
Wij hopen dat u in de gelegenheid bent deze vergadering bij te wonen. Wij verwachten u om 20.00 uur in residentie "De Gouden Leeuw".
 
Agenda:
 
          1. Opening
          2. Verslag secretaris
          3. Verslag penningmeester/kascommissie
          4. Mededelingen door de voorzitter
              Enkele punten zijn:   - Voorlopig programma 2020 - Rabobank clubkascampagn -Contributie seizoen 2019-2020

          5. Bestuursverkiezing:
 
Aftredend en niet  herkiesbaar: Dennis Loeffen (secretaris) en Marco Nabbe (bestuurslid)
Het bestuur draagt Wanda Laarakkers voor als nieuwe secretaris en Linda van den Woldenberg en Daan Jacobs als nieuwe bestuursleden.
Tegenkandidaten (op voordracht van 3 leden)  kunnen zich tot 72 uur vóór aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris.
 
          6. Rondvraag
          7. Sluiting
 
Tot ziens op dinsdag 22 oktober om 20.00 uur.