Carnavalsvereniging De Knoepers

Aan alle leden,
Op Maandag 27 mei a.s. houdt CV De Knoepers weer haar algemene ledenvergadering. Wij hopen dat U in de gelegenheid bent deze vergadering bij te wonen.
Wij verwachten U om 20.00 uur in de Residentie "De Gouden Leeuw".
Agenda:
1. Opening.
2. Verslag secretaris
3. Verslag penningmeester/kascommissie
4. Mededelingen door de voorzitter
                Enkele punten zijn:
                - Voorlopig programma 2020
                - Wielerronde Boxmeer (29-07-2019)
                - Rabobank clubkascampagne
5. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Dennis Loeffen (secretaris) en Marco Nabbe (bestuurslid) Het bestuur draagt Monique de Best voor als nieuwe secretaris en Linda van den Woldenberg en Daan Jacobs als nieuwe bestuursleden. Tegenkandidaten (op voordracht van 3 leden) kunnen zich tot 72 uur vóór aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris.
6. Rondvraag
7. Sluiting.

Tot ziens op maandag 27 mei om 20.00 uur.
Met vriendelijke Knoepersgroet,
Bestuur CV De Knoepers