Jaarvergadering 2014

zaterdag 29 maart 2014

Aan alle Leden,

 

 Op maandag 14 april a.s  houdt CV De  Knoepers weer haar algemene ledenvergadering.

 

          Wij hopen dat U in de gelegenheid bent deze vergadering bij te wonen.

          Wij verwachten U om 20.30 uur in de Residentie "De Gouden Leeuw".

          

Agenda:

          1. Opening

          2. Verslag secretaris

          3. Verslag penningmeester/kascommissie

          4. Mededelingen door de voorzitter

              Enkele punten zijn:         -Voorlopig programma 2015

                                                         -Wielerronde Boxmeer (28-07-2014)

          5. Bestuursverkiezing

           Aftredend en herkiesbaar:  Willem Bongarts (voorzitter), Roy Verblakt (penningmeester en Eddy van Bon              (bestuurslid)        

          6. Rondvraag

          7. Sluiting.

 

                   Tot ziens op maandag14 april om 20.30 uur.

                             Het Bestuur,